Cieľom je verejne oceniť vybraného dobrovoľníka a informovať verejnosť o jeho práci tak, aby bola zaistená propagácia dobrovoľníckej činnosti a jej spoločenskej prospešnosti.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá bez nároku na odmenu vykonáva činnosť prospešnú ostatným ľuďom z oblasti sociálnej, humanitárnej, výchovnej i ekologickej činnosti.

Oceneným môže byť aj osoba, ktorá dlhodobo podporuje dobrovoľníctvo alebo svojou činnosťou napomáha jeho šíreniu alebo rozvíjaniu. Touto osobou sa rozumie osoba, ako je starosta a primátor. Rovnako tak aj pracovník s mládežou.

Navrhovateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla navrhnúť dobrovoľníka na ocenenie. Jeden navrhovateľ môže navrhnúť maximálne troch dobrovoľníkov, ktorých sám vysielal k dobrovoľnej pomoci, prijímal od nich dobrovoľnú pomoc alebo má o ich dobrovoľnej činnosti informácie.

Návrh na nomináciu obsahuje: osobné údaje (meno, adresa, kontaktné spojenie) navrhnutého dobrovoľníka; popis činnosti navrhnutého dobrovoľníka za rok 2016 a celkovo; stručnú charakteristiku navrhovateľa a kontaktné spojenie. Zaslaním nominácie navrhovateľ potvrdzuje, že nominovaný dobrovoľník je so svojou nomináciou zoznámený a súhlasí s ňou.

Uzávierka pre zasielanie nominácií je stanovená na 30. marca 2017. Vybraný dobrovoľník bude ocenený počas oceňovacieho aktu spojeného s kultúrnym programom.

Vyhodnotenie bude realizované v dvoch líniách:

    1. Vybraní členovia komisie budú zvlášť vyberať nominantov na ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja v 7 kategóriách
    2. Po ukončení zasielania nominácií budú zverejnení nominanti na Facebookovej stránke Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Široká verejnosť bude mať možnosť formou hlasu dobrovoľníkovi cez „Páči sa mi to“ na fotke v albume v sociálnej sieti Facebook, najväčší počet lajkov rozhodne o tom, kto získa ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja prostredníctvom verejného hlasovania na sociálnej sieti Facebook.

 Dobrovoľníci budú ocenení v kategóriach:

1) Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov),

2) Sociálna práca (pomoc znevýhodneným, seniorom, zdravotné postihnutým a podob.),

3) Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou, vzdelávanie a kurzy),

4) Osveta a kultúra,

5) Pracovník s mládežou (osoba môže byť staršia než 30 rokov),

6) Dobrovoľný hasič / dobrovoľná hasička,

7) Starosta / primátor (osoba môže byť staršia než 30 rokov),

8) Verejná voľba – cez sociálnu sieť

 

Prílohy:

Nominácie posielajte do 30.3. 2017 na email:  2017@dobrovolnik.org