Už poznáme mená ocenených dobrovoľníkov

Categories: Bez kategórie,Novinky

V piatok 12.5.2017 si dobrovoľníci prevzali ceny v Kasárňach na Trenčianskom hrade.  Už v poradí 5. ročník oceňovania dobrovoľníkov sa koná pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý v  spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Trenčianskym múzeom v Trenčíne zabezpečila Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

Slová Nely Mackovej v podobe básne z vlastnej tvorby vháňali nádherne pocity do myslí všetkých prítomných, ktoré doplnil moderátor slovami Matky Terezy “Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala” a otvoril moderátor slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja

Slávnostne oceňovanie otvoril predseda TSK Jaroslav Baška so slovami, „Medzi ľuďmi žijúcimi v Trenčianskom kraji sú ľudia, ktorí majú srdce na tom správnom mieste. Tými ľuďmi sú dobrovoľníci. Patria medzi nich mladí ľudia, čo študujú, ale i generácia pracujúcich. Dobrovoľníctvo vykonávajú vo svojom voľnom čase, na úkor svojej rodiny a bez nároku na honorár. Myslím si, že toto oceňovanie je pre nich určitým zadosťučinením,“  a zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom za ich prácu.

Okrem ocenených dobrovoľníkov a ich rodinných príslušníkov sa slávnostného podujatia zúčastnilo viacero významných hostí. Trenčiansky samosprávny kraj zastupoval jeho predseda Jaroslav Baška, podpredseda Richard Takáč,   poslanci Zastupiteľstva TSK, vedúca Oddelenia školstva a kultúry Daniela Hilčíková, riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. Radu mládeže Trenčianskeho kraja zastupoval jeho predseda Martin Labudík. Pozvanie prijali rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, zástupcovia mestských samospráv, dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TNUAD Sergej Vojtovič, riaditeľ Úradu MŠVVaŠ SR Ivan Hromada, generálna riaditeľka Iuventy Alena Minns, predseda Správnej rady Asociácie krajských rád mládeže Tibor Iró a mnoho ďalších významných hostí.

Z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, dekana FSEV TnUAD Sergeja Vojtoviča, primátora Bánoviec Mariána Chovanca, riaditeľa úradu MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu, gen. riaditeľky Iuventy Aleny Minns, riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martinisku, vedúcej odboru školstva TSK Daniely Hilčíkovej, predsedu Asociácie krajských rád mládeže Tibora Íra a predsedu RMTNK Martina Labudíka si prevzalo ocenenie spolu 24 navrhnutých, z uvedeného počtu bolo 18 dobrovoľníkov.

Oceňovanie sa konalo v 7 kategóriách:

  1. Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou): ocenenie získala Michaela Krajčoviechová, uznanie za významný prínos získali Martin Trepáč, Dominik Souhrada, Filip Pastorek, Filip Valach;
  2. Osveta a kultúra: ocenenie získal Pavol Ďuriš, uznanie za významný prínos získal Tomáš Bořuta;
  3. Ekológia: ocenenie získal Ivan Sikorai, uznanie za významný prínos získal Matej Zámečník;
  4. Sociálna oblasť: ocenenie získala Petra Michalová, uznanie za významný prínos získal Nikolas Michalec;
  5. Pracovník s mládežou: ocenenie získal Ján Jamborek, uznanie za významný prínos získali Peter Galda, Alena Porubčanová, Štefan Beláň
  6. Dobrovoľný hasič: ocenenie získal Peter Rosina, uznanie za významný prínos získali Lukáš Kupček, Tomáš Vančík
  7. Primátor a starosta: ocenenie získali Jozef Božík, Milan Panáček a František Matušík, uznanie získali Karol Janas, Jozef Gašparík a Peter Krajčoviech

Aj v tomto ročníku mali možnosť ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti – vybraným dobrovoľníkom v kategórií ,,Verejná voľba“ sa stal Martin Trepáč z Trenčianskych Teplíc s počtom hlasov 443.

Tento ročník oceňovania mal nielen najviac ocenených, ale mal aj najväčšiu účasť, prekročila plánovaný počet cca 100 účastníkov.

Oceňovanie dobrovoľníkov sprevádzala prekrásna cimbalová hudba a spev folklórneho súboru ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, ale aj  piesne v podaní Lenky Slovíkovej, Mati Teskovej a Alexandry Gaherová.

Na záver sa poďakoval predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík zúčastneným za prítomnosť, poprial dobrovoľníkom veľa síl pri ich činnosti a vyslovil želanie ,,aby sa opäť o rok stretli a mohli oceneniť ďalšch dobrovoľníkov“.

Dobrovoľníctvo je o ľuďoch, ktorí svoj čas a energiu venujú nezištnej pomoci druhým. Je už na nich, akú formu pomoci si zvolia. Záujem o dobrovoľnícku prácu je dôkazom toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí svoj čas nezištne obetujú pomoci druhým.

 

Fotky:

Author: Martin Labudík